Diskusijas RigaTV24 Uz līnijas 2021. gada 27. jūnijs
Kāpēc vakcinētiem cilvēkiem sabiedriskajā transportā jāvalkā maska?

Kāpēc vakcinētiem cilvēkiem sabiedriskajā transportā jāvalkā maska?

Uz skatītājas jautājumu atbild Diāna Nagle, NVD Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļas pārstāve.


#NEPLP2021
Ieteikt 3
Pievienot komentāru
Avatar
Lindija Velausa 2021. gada 28. jūnijs

Pulcéjamies visi kuri ir pret maskãm!!!!!!!- més şķaudam un klepojam iekśa maskâs,tad elpojam mikrobus un baktérijas atpakalj- kam tas vajadzìgs? Valstij un tautai jâstrâdâ tik tãlu,lai tauta ir vesela péc iespéjas vairâk,nevis peļńas dél priekw sevis jãdara...tas ir mans viedoklis...viena dakterìte no Talsu novada braukãja bieži pie cilvéciniem rajonos,nomalés,bet viena,pieļauju,vinja nespéja izbraukãt kã véléjâs..

Avatar
Lindija Velausa 2021. gada 28. jūnijs

Manai mammai 3gadi atpakalj bija insults- protams,daudz zâļu izrakstìja péc skaita,ko mamma pat nezinâja prieks kã zãles jãdzer..ugâlé viņai gim ârstei pasai insults un infarkts bijis,bet nez kãpec labi âtri atkopjas- kãpêc ugâlê darbiniekiem pajât,kas notiek?..UGâles padome,pašvaldíba,sociâlais dienests,kas par sùdiem? PAGASTS ATSTÄJ NOVÃRTÃ NOMALÉS VAI TÂLÂK DZIVOJOŠUS CILVÉKUS- JUMS JABRAUKA APGAITA KATRU DIENU!!JUMS JAZIN PAR KATRU CILVEKU,KURU JAAPCIEMO,KA AR VESELIBU- TALSU UN VALDEMÂRPILS NOVADOS TAS JADARA,VISOS SAJOS NOVADOS JUMS JÃZIN PAR KATRU- CITREIZ SIRDS PLÍST PUŚU,JO IEDOMÂJIES,JA LAICIGI BUTU ATBRAUKTS....UN VÉL- SOC.DARBINIEKAM SKOLA AUGSTAKA OBLIGATI NAV JABEIDZ- UN PIRMO PALIDZIBU MÂCÌBÂS VISI VAR APGÚT!

Avatar
Lindija Velausa 2021. gada 28. jūnijs

Kâpéc vispâr jãvakcinêjas? Cilvekiem parãdijušãs daudz veselibas problêmu dêl ekspermentiem..citâs valstìs tã nav..no potém mirst cilvéki- paliek par invalídiem- kãpéc,ja nogalini pedofilu,cietuma paliksi 10gadus,bet,ja klusi nogalina tautu pat piespiedu kârtâ,vainígo nemeklé un netiesâ..Lai ir tie ierobezojumi tik ilgi,cik vajag!!més varbút visi pacietìbu mâcìsimies..nevis man,es,es arì gribu!!!..cik tãlu Latvija uzplauka par sevi tik domãjot?..